Čo všetko je ešte potrebné urobiť, keď už bývate vo vlastnom? Alebo vyplývajú pre Vás povinnosti zo zákona ?
15. 05. 2018

Čo všetko je ešte potrebné urobiť, keď už bývate vo vlastnom? Alebo vyplývajú pre Vás povinnosti zo zákona ?

Okolo kúpy bytu je množstvo vybavovačiek a ani v momente, keď je byt už konečne Váš, sa kolotoč vybavovania nekončí. Pokúsim sa Vám priblížiť niektoré oznamovacie povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z nadobudnutia nehnuteľnosti, pokiaľ sa chcete prihlásiť k trvalému pobytu na adrese, kde ste kúpili nehnuteľnosť.  

 1. Zmena trvalého pobytu

Oznamovacie povinnosti pri zmene trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu sa oznamuje priamo na mestskom alebo obecnom úrade,  po povolení vkladu vlastníckeho práva na príslušnom Okresnom úrade – katastrálnom odbore a to predložením listu vlastníctva na Vaše meno. 

Trvalý pobyt si automaticky po kúpe novej nehnuteľnosti zmeniť nemusíte, môžete si ho nechať aj na svojej bývalej adrese. Ale ak ho chcete zmeniť, je potrebné zájsť na miestny alebo obecný úrad, pod ktorý patrí Vaša nová nehnuteľnosť a nahlásiť tam zmenu. Úrad Vaše oznámenie zašle na pracoviská Okresného riaditeľstva  policajného zboru, kde si potom pôjdete vybaviť nový občiansky preukaz (pripravte si kolok v hodnote 4,50,- € - zakúpiť sa dá v kolkomatovom kiosku alebo na pošte). Na miestny úrad, kam ste patrili doteraz podľa adresy trvalého pobytu, ísť nemusíte. Novy úrad pošle oznámenie o zmene trvalého bydliska na ten predchádzajúci.

Čo je potrebné predložiť ?

 • platný občiansky preukaz
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) 
 • originál listu vlastníctva nehnuteľnosti 
 • pri maloletých do 15 rokov treba predložiť aj originál rodného listu
 1. Zdravotná poisťovňa 

Zmenu treba nahlásiť do 8 dní, inak hrozí pokuta. Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a postupne to nahlásiť všetkým inštitúciám, ktoré evidujú Vašu starú adresu - banka, telefónny, internetový operátor, poisťovňa,  Tesco karta, Slovnaft karta a podobne.

 1. Sociálna poisťovňa

Ak ste zamestnaní, zmenu hlási zamestnávateľ miestnej príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne zamestnávateľa na tlačive Registračný list FO prostredníctvom systému elektronických služieb (SES). Ak ste SZČO, zmenu trvalého pobytu ste povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní od zmeny na tlačive Registračný list FO. Dobrovoľne nemocensky poistené osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby a dobrovoľne poistené osoby v nezamestnanosti sú povinné do 8 dní písomne oznámiť zmenu miesta trvalého pobytu.

 1. Zhotovenie preberacieho protokolu

Po „zavkladovaní“ návrhu na vklad vlastníckeho práva na Okresnom úrade – katastrálnom odbore a po dohode termínu odovzdania nehnuteľnosti, odporúčam - u mňa je to samozrejmosťou - zdokumentovať hodnoty meračov médií v preberacom protokole, ktorý sa spisuje priamo v predanej nehnuteľnosti za účasti predávajúceho aj kupujúceho a samozrejme mňa ako realitného makléra.

Mal by obsahovať:

 • presný stav energií na meračoch spotreby elektrickej energie, plynu, teplej vody, studenej vody a na meračoch tepla umiestnených na radiátoroch
 • potvrdenie o odovzdaní kľúčov od bytu, bytového domu, pivnice, schránky
 • vybavenie bytu, ktoré predávajúci prenechal kupujúcemu, a prípadné zjavné nedostatky v byte alebo na jeho vybavení
 1. Nový občiansky preukaz

O vydanie nového občianskeho preukazu treba na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať do 30 dní od zmeny trvalého pobytu. So žiadosťou treba predložiť aj potvrdenie o zmene trvalého pobytu, ktoré vystavila mestská časť, resp. obec. Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov)   4,50,- €.

Prepis médií a služieb

 1. Elektrárne

Na základe preberajúceho protokolu podpísaného predávajúcim a kupujúcim máte tri možnosti ako prehlásiť média u dodávateľov elektriny a plynu.

Po prvé: Zájdete spoločne na elektrárne a plynárne a urobíte to spoločne , ale vedzte, že strávite mnoho času čakaním a vypisovaním príslušných tlačív.

Po druhé: priamo pri odovzdávaní nehnuteľnosti na vopred pripravenom tlačive z elektrárni a plynárni, ktoré sa dajú bežne zaobstarať na webových stránkach - prikladám aj konkrétny odkaz tu . https://www.vse.sk/sdoc/doc/elektrina/formulare-a-ziadosti/ziadost-o-prepis-vse.pdf

Po tretie: je to možné dohodnúť aj telefonicky na tel. čísle 0850 123 333, to ale môže  len predávajúci. Kupujúci  následne do troch dní musí zaslať  e-mailom na info@vse.sk žiadosť o prepis na nového dodávateľa podpísanú predávajúcim, potvrdený Návrh na vklad Okresným úradom – katastrálny odbor, oskenovanú kúpnopredajnú zmluvu overenú notárom, resp, na miestnom úrade.

 Pozor !!! Pokiaľ to do troch dní nestihne, bude musieť zaplatiť poplatok za znovupripojenie!

 Požadujú tieto údaje:

 • identifikačné údaje a adresy predávajúceho a kupujúceho
 • telefónne číslo a e-mail
 • číslo a stav elektromera
 • odberné miesto spotreby predchádzajúceho zákazníka

Východoslovenská energetika

Východoslovenská energetika umožňuje zmenu odberateľa elektrickej energie:

 • osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre
 • poštou na adrese VSE
 • elektronicky na info@vse.sk
 1. RTVS

Každý, kto je odberateľom elektriny v byte alebo v rodinnom dome, je povinný platiť koncesionárske poplatky. Prihlásiť sa môžete aj na stránke RTVS alebo na Pošte.

 1. Plynárne

Prepis odberného miesta plynu na kupujúceho nie je možné vybaviť telefonicky, ale iba osobne - návštevou zákazníckeho centra SPP, alebo vyplnením Žiadosti o zmenu odberateľa na http://www.spp.sk/sk/domacnosti/plyn/pre-domacnosti/dokumenty-na-stiahnutie/ odbernom mieste, ktorú je potrebné zaslať e-mailom na adresu (zakaznickalinka@spp.sk), prípadne ju doručiť poštou alebo faxom.

Potrebujete tieto údaje:

 • identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho
 • kontakt (telefónne číslo, e-mail)
 • zákaznícke číslo, číslo zmluvy o dodávke plynu
 • platobné podmienky podľa ponuky SPP
 • pri pochybnostiach môže SPP vyžiadať doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (list vlastníctva, zmluva)
 1. Správa/spoločenstvo vlastníkov

Zmena výkonu správy bytového domu sa oznamuje priamo u príslušného správcu bytového domu (správcu bytov v bytovom dome, ktorý je uvedený v kúpno predajnej zmluve),  po povolení vkladu vlastníckeho práva na príslušnom Okresnom úrade – katastrálnom odbore a to predložením listu vlastníctva na Vaše meno. 

 • Povinnosť odhlásiť/prihlásiť sa u správcu bytového domu má kupujúci a predávajúci len pri bytoch.
 • Pôvodný vlastník nehnuteľnosti (predávajúci) má povinnosť odhlásiť sa a nový vlastník nehnuteľnosti (kupujúci) má povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu, t. j. správcovskej spoločnosti. Túto povinnosť by si mali splniť bezodkladne po nadobudnutí vlastníckeho práva. Správca pri prihlasovaní oznámi kupujúcemu číslo účtu, kam má posielať úhrady za plnenia a príspevky resp. cez SIPO do fondu prevádzky, údržby a opráv, a od predávajúceho získa novú adresu na zaslanie vyúčtovania za posledný rok.
 1. Daňové a ohlasovacie povinnosti (komunály odpad)

Do 30 dní od povolenia vkladu Okresným úradom – katastrálnym odborom, je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti nie na Daňový úrad, ale na Obecný (Mestský úrad) v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza a do 31.1. v nasledujúcom roku podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, kde je potrebné preukázať sa listom vlastníctva a kópiou kúpnej zmluvy. Zároveň je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť k poplatku za komunálny odpad, tiež v meste alebo obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza (z titulu oprávnenia užívať nehnuteľnosť).

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo nehnuteľnosti.

Príklad:

Ak by ste sa vlastníkom nehnuteľnosti stali 15. 11. 2017, daňové priznanie bolo potrebné podať do 31. 01. 2018. Ak by ste sa však stali vlastníkom nehnuteľnosti 8. januára 2018, daňové priznanie podáte až 31. 01. 2019. Daňové priznanie sa podáva raz a ak nenastanú žiadne zmeny, príslušný úrad zasiela výmer každoročne, bez potreby podať nové priznanie.

 1. Hypotekárna banka

Ak ste financovali kúpu bytu/domu hypotekárnou zmluvou, niektoré banky vyžadujú do 60 dni od podpisu zmluvy doručiť originál LV a kópiu rozhodnutia katastra o povolení vkladu ... viac informácii nájdete v hypotekárnej resp. úverovej zmluve.

Ak tieto informácie boli pre Vás prospešné, alebo hodnotné, môžete ich podporiť „LAJKOM“ alebo „ZDIELANÍM“ pre Vašich priateľov, alebo pridať komentár pod článkom.

Štefan Čarnoký
Autor: Štefan Čarnoký

 

Moje meno je Štefan Čarnoký, som realitný maklér s bohatými skúsenostami s predajom nehnuteľností a s viac ako 320 spokojnými zákazníkmi od roku 2005. Pôsobím v Košiciach a okolí.

Vo voľnom čase sa venujem horskej cyklistike, kde s priateľmi vyrážame každú nedeľu ak je to možné a nám praje aj dobré počasie na cyklopotulky. V aute rád počúvam hudbu a ďalšia moja záľuba je vo varení.

Svoju prácu sa snažím robiť korektne,  zodpovedne a hlavne sa usilujem byť pre svojich zákazníkov užitočný s mojimi dlhoročnými skúsenosťami v realitnom biznise. Nakoľko každá realitná transakcia je iná, svojim spôsobom špecifická, je potrebné s každým klientom komunikovať individuálne, aby spokojnosť bola obojstranná - aj na strane predávajúcich a aj na strane kupujúcich.

Špecializujem sa na lokalitu mestskej časti Košice - Nad Jazerom.

 

 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

e-book 7 najčastejších chýb pri predaji nehnuteľnosti

spracovaním osobných údajov